Dokumenty

Ochrana osobních údajů

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Po konzultaci s webovými stránkami lze zpracovávat údaje identifikovaných nebo identifikovatelných fyzických osob. Správce osobních údajů je BFF Česká republika s.r.o., se sídlem Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4, Česká republika.

INSPEKTOR OCHRANY ÚDAJŮ

Správce osobních údajů podle článku 37 nařízení (EU) 2016/679 jmenoval inspektora ochrany údajů (DPO), který je dostupný na e-mailové adrese DPO@bff.com.

TYPY ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

Navigační údaje. IT systémy a softwarové postupy vytvořené pro správu webových stránek získají během své obvyklé činnosti některé osobní údaje, jejichž přenos je implicitně spojen s používáním internetových komunikačních protokolů. Tato kategorie dat zahrnuje adresy IP nebo názvy domén počítačů a terminálů používaných uživateli, adresy v URI / URL notaci (Uniform Resource Identifier / Locator) požadovaných zdrojů, čas žádosti, metodu použitou při podání žádosti pro server, velikost souboru získaného jako odpověď, číselný kód označující stav odezvy od serveru (úspěch, chyba atd.) a další parametry týkající se operačního systému a IT prostředí uživatele. Tyto údaje slouží výhradně k získání anonymních statistických informací o používání webových stránek a ke kontrole správného fungování nabízených služeb.
Navigační nejsou uchovávány déle než sedm dní (s výjimkou případů, kdy soudní orgány zjišťují trestné činy).
Údaje poskytnuté uživatelem. Volitelné, výslovné a dobrovolné poskytování osobních údajů, které uživatel na těchto stránkách poskytuje kontaktům ve formulářích pro shromažďování údajů, zahrnuje následné získání údajů poskytnutých odesílatelem. Tyto údaje zpracovává společnost BFF Česká republika s.r.o, zejména pomocí nástrojů IT tak, aby vyhověla požadavkům uživatele. Na webových stránkách společnosti BFF Česká republika s.r.o. budou k dispozici konkrétní informace připravené k poskytování některých služeb.

SOUBORY COOKIES

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které webové servery posílají do webových prohlížečů uživatelů, odkud jsou pak uloženy na pevný disk počítače uživatele. Používají se především k usnadnění fungování webových stránek a k jejich efektivnějšímu provozování, jakož i za účelem poskytování informací majitelům stránky.
Tato tabulka znázorňuje soubory cookies používané společností BFF Česká republika s.r.o.:

COOKIE Název Účel Zpracování

BFF

BFF_Cookies_Accepted

Tento soubor cookies používá systém k evidenci výslovného souhlasu internetového návštěvníka na Webových stránkách společnosti BFF Česká republika s.r.o.

Jestliže si přejete odvolat svůj souhlas po přijetí tohoto souboru cookies, odstraňte stejný soubor cookies z vlastního prohlížeče.

Google Analytics

_utma

_utmb

_utmc

_utmt

_utmz

Tyto soubory cookies se používají ke shromažďování informací o tom, jak návštěvníci používají Webovou stránku (například čas a den návštěvy, možné předcházející návštěvy Webových stránek stejným návštěvníkem, webová stránka původu atd.). Uvedené informace používá BFF Česká republika s.r.o. ke zlepšení Webové stránky.

Více informací nelznete v části Ochrana osobních údajů spoločnosti Google.

 

Kromě souborů cookies obsažených ve výše uvedené tabulce upozorňujeme také na přítomnost takzvaných dočasných souborů cookies, konkrétně takových souborů cookies, které nejsou trvale uložené v počítači uživatele a zmizí současně se zavřením prohlížeče. Jejich používání je omezeno výlučně na přenos identifikačních údajů aktuální návštěvy Webové stránky (představovaných náhodnými čísly pocházejícími ze serveru), které jsou nezbytné pro umožnění používání konkrétní služby a bezpečné a efektivní navigace na Webových stránkách.

Takzvané dočasné soubory cookies používané na této Webové stránce umožňují její používání bez dalších informačních technologií potenciálně ohrožujících důvěrnost navigace uživatele a neumožňují získat osobní identifikační údaje uživatele.

Soubory cookies budou uložené pro účely přizpůsobení Webových stránek individuálním potřebám jejich návštěvníků, vytváření statistiky návštěv a udržení aktuální návštěvy Webových stránek uživatelem (po přihlášení), díky čemuž uživatel nemusí zadávat přihlašovací jméno a heslo na každé podstránce Webových stránek; změny nastavení souborů cookies je možné provést kdykoliv.

BFF Česká republika s.r.o. připomíná, že úplné nebo částečné zablokování souborů cookie může mít negativní vliv na funkčnost stránek. Uživatel ale má právo se rozhodnout, zda chce nebo nechce soubory cookie používat. Změny lze provádět v bezpečnostních nastaveních prohlížeče.

Mozilla Firefox:      https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Google Chrome:     https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Internet Explorer:    http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
Safari 6/7 Mavericks:    https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
Safari 8 Yosemite:    https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
Safari na iPhone, iPad, nebo iPod touch:    https://support.apple.com/it-it/HT201265

ODKAZ NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Tato Webová stránka obsahuje odkazy na jiné webové stránky. Přítomnost těchto odkazů může mít za následek shromažďování údajů z webových stránek a na webové stránky spravované třetími stranami. Správa informací shromážděných „třetími stranami“ se řídí příslušnými pravidly stránek, na které se odkazuje.

DOBROVOLNÉ POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ

S výjimkou navigačních údajů, může uživatel poskytnout svobodně své osobní údaje. Pokud tak neučiní, může to mít za následek nemožnost získat požadovanou službu.

ZPŮSOBY ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje se zpracovávají elektronicky po dobu, která je nezbytně nutná pro dosažení účelu, pro který byly shromážděny. Konkrétní bezpečnostní opatření se dodržují, aby se zabránilo ztrátě údajů, nezákonnému nebo nesprávnému použití a neoprávněnému přístupu. Podle článku 32 nařízení (EÚ) č. 2016/679 BFF Česká republika s.r.o. přijala veškerá nezbytná bezpečnostní opatření k zajištění ochrany zpracovávaných osobních údajů, omezujíce tak rizika týkající se důvěrnosti, dostupnosti a integrity shromážděných a zpracovávaných osobních údajů.

SDÍLENÍ, KOMUNIKACE A ŠÍŘENÍ ÚDAJŮ

Shromážděné údaje mohou být převedeny nebo sděleny dceřiným společnostem Skupiny BFF Bank za účelem činností, které jsou přísně spjaty a jsou potřebné pro poskytování služeb, jako je správa IT systémů nebo zpracování operací uskutečněných jinými společnostmi ze skupiny za stejnými účely.
Osobní údaje poskytnuté Uživatelem, které požadují zaslání informačního materiálu (brožury, informační materiály apod.) se používají pouze k provedení požadované služby a jsou předány třetím stranám, pouze pokud je to nezbytné pro tyto účely (společnosti, které poskytují poštovní služby, označování, přeprava).
Kromě těchto okolností nebudou údaje předávány ani poskytnuty nikomu, s výjimkou případů, kdy jsou poskytnuty na základě smlouvy nebo se souhlasem dotyčné strany. V tomto ohledu mohou být osobní údaje předány třetím stranám, avšak pouze a pouze za předpokladu, že:
existuje výslovný souhlas se sdílením údajů se třetími stranami;
je potřeba sdílet informace s třetími stranami za účelem poskytnutí požadované služby;
je to potřebné ke splnění požadavků justičních orgánů a orgánů veřejné bezpečnosti.
Žádné údaje odvozené z webové služby nebudou dále šířeny.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ 

Osoby, jichž se osobní údaje týkají, mají právo v daných případech požadovat po BFF Česká republika s.r.o. přístup ke svým údajům, dále právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování (článek 15 a další nařízení). Pro uplatnění výše uvedených práv může subjekt údajů kontaktovat správce údajů písemnou formou adresovanou BFF Česká republika s.r.o. se sídlem Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4. Česká republika. Inspektor ochrany údajů (SPO) pověřený společností BFF Česká republika s.r.o. je k dispozici na e-mailové adrese DPO@bff.com.

PRÁVO PODAT STÍŽNOST

Subjekty údajů, které se domnívají, že zpracování jejich osobních údajů provedené prostřednictvím těchto webových stránek se děje v rozporu s ustanoveními nařízení (EU) 2016/679, mají právo podat stížnost kontrolnímu úřadu podle čl. 77 téhož nařízení nebo právo na účinný opravný prostředek (článek 79 nařízení (EU) 2016/679).

ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD POLITIKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJŮ

BFF Česká republika s.r.o. pravidelně přezkoumává obsah tohoto dokumentu tak, aby byl v souladu s legislativními a organizačními dodatky nebo technologickou regulací vývoje.