Pro samosprávy a veřejný sektor

Segmenty trhu
Pro samosprávy a veřejný sektor

Půjčka

Účelové anebo neúčelové poskytnutí finančních zdrojů na financování běžných nebo kapitálových výdajů se splatností do 8 let. Čerpání půjčky je jednorázové anebo postupné. Splácení probíhá podle smluvně dohodnutého kalendáře s možností odkladu první splátky až o jeden rok, resp na základě vzájemné dohody.

Přistoupení k závazku

Předmětem služby je přistoupení dalšího dlužníka (BFF) do již existujícího závazkového právního vztahu mezi dlužníkem (samosprávou) a věřitelem (dodavatelem), a to na straně původního dlužníka (tzv. kumulativní intercese).

Restrukturalizace závazků vůči dodavatelům

Tato služba umožňuje samosprávě restrukturalizovat její závazky s cílem dosáhnout optimálního způsobu jejich uhrazení, na dobu delší než je původní splatnost závazku.

Předfinancování platby NFP

Poskytnutí prostředků na předfinancování platby nenávratných finančních prostředků (NFP) slouží k překlenutí časového nesouladu mezi splatnými náklady a jejich refundací z NFP.

Koupě majetku samosprávy s jejím následným zpětným prodejem

Za účelem získání dlouhodobých finančních prostředků (např. na refinancování existujících úvěrů, výplatu exekuce, realizaci investičních záměrů) odprodá samospráva společnosti BFF nemovitý majetek (stavba, pozemek) a následně uzavře kupní smlouvu na její zpětný nákup se zaplacením kupní ceny ve splátkách po dobu až 7 let.

Kapitálový vstup do dceřinných společností (Venture capital)

BFF poskytne svoje finanční prostředky na realizaci podnikatelských záměrů obchodních společností (s.r.o. anebo a.s.), vlastněných ve 100% samosprávou, a to formou vkladu do základního jmění společnosti, popř. jeho navýšením a následným uzavřením smlouvy o prodeji svého obchodního podílu ve společnosti s postupnou úhradou kupní ceny ve lhůtě 5-7 let od kapitálového vstupu.