Pro dodavatele do zdravotnických zařízení

Segmenty trhu
For hospital's suppliers
Odkup pohledávek po splatnosti se často využívá u firem před skončením fiskálního období – vyčištění salda pohledávek po splatnosti. Dodavatelským firmám take výrazně zlespšuje cashflow. Odkup je možno realizovat jako regresní popř. bezregresní (pohledávka je již nastálo v našem účetnictví a není možno ji vrátit v případě nevymožení zpět dodavateli)

Faktoring

Pravidelné financování dodávek do zdravotnických zařízení je realizováno formou faktoringu tzn. odkupem čerstvě vystavených faktur (pravidelné financování pohledávek před splatností)..

Tichý factoring / Tichý odkup pohledávek

V případě požadavku od dodavatele na zajištění diskrétnosti před dlužníkem máme možnost nabídnout tichý factoring. Jedná se zejména o neoznamování nového věřitele dlužníkovi do doby porušení řádného splácení předem stanoveného splátkového kalendáře (ten je dopředu dohodnut mezi původním věřitelem a zdravotnickým zařízením)

a

(ručení dodavatelům za splacení závazku nemocnic)

BFF se zaručí dodavateli nemocnice za řádné a včasné splacení závazků nemocnice. V případě, že v době splatnosti nemocnice není schopná své závazky splácet, BFF Česká republika její závazky uhradí. Tato služba umožňuje:

  • nemocnice si uvědomí existenci ručení a má sama snahu hradit své závazky vůči věřiteli ve lhůtě splatnosti,
  • dodavatel a nemocnice mají jistotu, že dočasné platební problémy nemocnice nenaruší jejich dobré vztahy,
  • věřitel má jistotu platby – od nemocnice nebo ručitele, zjednodušeně řečeno vždy dostane své peníze včas.
  • na základě dlouhodobé smlouvy lze získat garanci BFF za všechny závazky vznikající vůči dodavateli.

 

Půjčka

Možnost bezplatného predčasného splacení půjčky

Různé formy zajištění

Účelová i bezúčelová půjčka